Vol 24, No 3 (2016)

Table of Contents


Merging Corporatized Financial Markets
Kobana Abukari, Isaac Otchere 1

Bank Capital Regulation and Dividend Policy
Yu-Jen Hsiao, Yi-Wen Tseng 45

Who Actually Benefits from Proxy Contests?
Sheng-Yung Yang, Jeremy Goh, Yu-Fen Chen, Mei-Chi Lo 69

Pension Reform and Self-Employment in Hong Kong
Hwei-Lin Chuang, Cheng-Wai Sou, Shih-Yung Chiu 91


ISSN: 1022-2898